UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,061,796 (Hôm nay: 361 online: 42) Toàn huyện: 142,550,169 (Hôm nay: 761 online: 241) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Phả Lại 1 - TP Chí Linh 77181513097103215164500803915647421010.69
2 Tiểu học Phả Lại - TP Chí Linh 863718002401500863718002401510.65
3 Tiểu học Cổ Thành - TP Chí Linh 58911059090321973851000608810976003212.27
4 Tiểu học Nhân Huệ - TP Chí Linh 0000000
5 Tiểu học Văn An - TP Chí Linh 753312537488800753312537488811.06
6 Tiểu học Tân Dân - TP Chí Linh 5000500.01
7 Tiểu học Đồng Lạc - TP Chí Linh 0000000
8 Tiểu học An Lạc - TP Chí Linh 0000000
9 Tiểu học Thái Học - TP Chí Linh 0000000
10 Tiểu học Kênh Giang - TP Chí Linh 294655594615228351800031745911261572.14
11 Tiểu học Sao Đỏ 1 - TP Chí Linh 68081587358903620243360001042818307189014.34
12 Tiểu học Sao Đỏ 2 - TP Chí Linh 0000000
13 Tiểu học Cộng Hoà - TP Chí Linh 48541113082000048541113082003.61
14 Tiểu học Văn Đức - TP Chí Linh 1021000000102100000.01
15 Tiểu học Hoàng Tân - TP Chí Linh 4929686582330049296865823311.44
16 Tiểu học Hoàng Tiến - TP Chí Linh 461031000004610310000.09
17 Tiểu học Bắc An - TP Chí Linh 0000000
18 Tiểu học Bến Tắm - TP Chí Linh 0000000
19 Tiểu học Hoa Thám - TP Chí Linh 17725216001022700018727486001.1
20 Tiểu học Lê Lợi - TP Chí Linh 11750156061073001175015606107317.36
21 Tiểu học Hưng Đạo - TP Chí Linh 4490688639500044906886395013.44
22 THCS Phả Lại - TP Chí Linh 9461181194519187290191496481840964339.83
23 THCS Cổ Thành - TP Chí Linh 528994702400180018558000708911326040023.87
24 THCS Nhân Huệ - TP Chí Linh 4303842387990043038423879927.94
25 THCS Văn An - TP Chí Linh 502210729781000502210729781012.25
26 THCS Chí Minh - TP Chí Linh 5322104603300253824796200786012939950014.53
27 THCS Tân Dân - TP Chí Linh 473010268716000473010268716012.96
28 THCS Đồng Lạc - TP Chí Linh 660914741875000660914741875025.23
29 THCS An Lạc - TP Chí Linh 494587218700131614503300626110172200024.46
30 THCS Văn Đức - TP Chí Linh 541382924116170919892500712210281661614.84
31 THCS Thái Học - TP Chí Linh 494196054400208220198800702311625320035.29
32 THCS Sao Đỏ - TP Chí Linh 59941153781824153800060351159161827.24
33 THCS Chu Văn An - TP Chí Linh 497914056251012321223380062111527963108.59
34 THCS Cộng Hoà - TP Chí Linh 7109966935806911345007178978280809.62
35 THCS Hoàng Tân - TP Chí Linh 4278938867140042789388671415.73
36 THCS Hoàng Tiến - TP Chí Linh 481487909794287221837900768610974769420.61
37 THCS Hoa Thám - TP Chí Linh 436362995000456421800048196721300033.47
38 THCS Lê Lợi - TP Chí Linh 402399127857104024991278579.21
39 THCS Hưng Đạo - TP Chí Linh 488211863352400488211863352417.37
40 THCS Nguyễn Trãi - TP Chí Linh 0000000
Đăng nhập