UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,061,775 (Hôm nay: 344 online: 26) Toàn huyện: 142,550,164 (Hôm nay: 761 online: 241) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130290901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230290501THCS Phả Lại http://cl-thcsphalai.haiduong.edu.vn 120 9,648 56 4 8 22 4 6 19 7,937,271
330290502THCS Cổ Thành http://cl-thcscothanh.haiduong.edu.vn 81 7,089 115 4 4 47 6 2 9 6,343,849
430290503THCS Nhân Huệ http://cl-thcsnhanhue.haiduong.edu.vn 45 4,303 16 1 76 5 3 40 3 6,052,501
530290504THCS Văn An http://cl-thcsvanan.haiduong.edu.vn 66 5,022 42 4 38 4 4 8 193 6,544,001
630290505THCS Chí Minh http://cl-thcschiminh.haiduong.edu.vn 64 7,860 22 26 153 8 4 4 16 6,658,522
730290506THCS Tân Dân http://cl-thcstandan.haiduong.edu.vn 92 4,730 58 25 24 70 82 5 11 6,298,849
830290507THCS Đồng Lạc http://cl-thcsdonglac.haiduong.edu.vn 40 6,609 281 4 25 275 4 5 8 6,424,242
930290508THCS An Lạc http://cl-thcsanlac.haiduong.edu.vn 29 6,261 7 4 4 4 4 7 4 6,215,691
1030290509THCS Văn Đức http://cl-thcsvanduc.haiduong.edu.vn 111 7,122 231 23 46 41 4 4 7 6,544,155
1130290510THCS Thái Học http://cl-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 137 7,023 95 65 288 211 4 3 5 6,218,964
1230290511THCS Sao Đỏ http://cl-thcssaodo.haiduong.edu.vn 68 6,035 133 0 1 4 5 3 7 7,536,703
1330290512THCS Chu Văn An http://cl-thcschuvanan.haiduong.edu.vn 85 6,211 34 4 77 111 20 7 8 8,837,335
1430290513THCS Cộng Hoà http://cl-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 39 7,178 14 4 4 19 9 3 11 8,004,425
1530290514THCS Hoàng Tân http://cl-thcshoangtan.haiduong.edu.vn 21 4,052 79 0 23 124 10 1 9 6,348,528
1630290515THCS Hoàng Tiến http://cl-thcshoangtien.haiduong.edu.vn 88 7,686 50 9 191 6 4 4 14 6,852,753
1730290518THCS Hoa Thám http://cl-thcshoatham.haiduong.edu.vn 36 4,819 153 11 4 24 36 5 15 6,084,975
1830290519THCS Lê Lợi http://cl-thcsleloi.haiduong.edu.vn 47 4,024 69 0 0 4 4 5 3 6,326,698
1930290520THCS Hưng Đạo http://cl-thcshungdao.haiduong.edu.vn 25 4,882 162 54 13 5 8 3 4 6,156,672
2030290521THCS Nguyễn Trãi http://cl-thcsnguyentrai.haiduong.edu.vn 13 0 7 4 35 9 4 4 14 6,994,147
2130290401TH Phả Lại 1 http://cl-thphalai1.haiduong.edu.vn 102 8,039 0 0 0 0 0 1 14 571,122
2230290402TH Phả Lại http://cl-thphalai.haiduong.edu.vn 101 8,577 220 0 431 7 98 4 1 534,985
2330290403TH Cổ Thành http://cl-thcothanh.haiduong.edu.vn 114 6,088 11 0 7 7 4 1 1 396,382
2430290404TH Nhân Huệ http://cl-thnhanhue.haiduong.edu.vn 38 0 2 11 8 7 4 2 3 281,541
2530290405TH Văn An http://cl-thvanan.haiduong.edu.vn 32 7,526 11 11 7 7 4 1 3 419,855
2630290406TH Chí Minh http://cl-thchiminh.haiduong.edu.vn 45 4,524 29 8 759 7 4 5 166 578,017
2730290407TH Tân Dân http://cl-thtandan.haiduong.edu.vn 22 5 11 11 7 7 4 5 11 1,009,186
2830290408TH Đồng Lạc http://cl-thdonglac.haiduong.edu.vn 65 0 1 1 11 4 4 9 5 424,934
2930290409TH An Lạc http://cl-thanlac.haiduong.edu.vn 17 0 11 11 7 7 4 16 3 415,586
3030290410TH Thái Học http://cl-ththaihoc.haiduong.edu.vn 28 0 13 11 270 7 4 5 1 322,220
3130290411TH Kênh Giang http://cl-thkenhgiang.haiduong.edu.vn 20 3,174 11 11 7 7 4 4 1 226,580
3230290412TH Sao Đỏ 1 http://cl-thsaodo1.haiduong.edu.vn 76 10,428 12 11 214 7 4 3 120 583,847
3330290413TH Sao Đỏ 2 http://cl-thsaodo2.haiduong.edu.vn 40 0 14 11 8 7 4 1 2 821,164
3430290414TH Cộng Hoà http://cl-thconghoa.haiduong.edu.vn 49 4,854 11 11 50 7 4 3 7 759,230
3530290415TH Văn Đức http://cl-thvanduc.haiduong.edu.vn 53 10 11 11 7 7 4 1 1 508,170
3630290416TH Hoàng Tân http://cl-thhoangtan.haiduong.edu.vn 19 4,929 12 11 7 7 4 3 4 417,711
3730290417TH Hoàng Tiến http://cl-thhoangtien.haiduong.edu.vn 32 46 11 11 8 7 4 2 2 397,880
3830290418TH Bắc An http://cl-thbacan.haiduong.edu.vn 19 0 11 11 124 7 4 1 2 384,079
3930290419TH Bến Tắm http://cl-thbentam.haiduong.edu.vn 45 0 11 11 18 21 8 3 5 326,958
4030290420TH Hoa Thám http://cl-thhoatham.haiduong.edu.vn 58 187 40 11 7 7 4 1 1 293,531
4130290421TH Lê Lợi http://cl-thleloi.haiduong.edu.vn 53 11,750 4 15 14 4 4 2 1 422,702
4230290422TH Hưng Đạo http://cl-thhungdao.haiduong.edu.vn 30 4,490 31 33 18 43 11 13 4 338,014
4330290423TH Chu Văn An http://cl-thchuvanan.haiduong.edu.vn 52 2,909 14 11 8 7 4 1 1 710,003
4430290301MN Phả Lại http://cl-mnphalai.haiduong.edu.vn 22 0 19 1 1 0 6 2 4 152,777
4530290302MN Cổ Thành http://cl-mncothanh.haiduong.edu.vn 26 0 11 1 1 0 6 1 1 104,958
4630290303MN Nhân Huệ http://cl-mnnhanhue.haiduong.edu.vn 43 0 11 15 8 0 6 1 1 108,428
4730290304MN Văn An http://cl-mnvanan.haiduong.edu.vn 28 0 11 1 1 0 6 1 3 116,614
4830290305MN Chí Minh http://cl-mnchiminh.haiduong.edu.vn 23 0 27 1 1 0 6 3 2 108,825
4930290306MN Tân Dân http://cl-mntandan.haiduong.edu.vn 15 0 11 1 1 0 6 1 1 96,862
5030290307MN Đồng Lạc http://cl-mndonglac.haiduong.edu.vn 25 0 11 1 3 0 6 1 1 137,546
5130290308MN An Lạc http://cl-mnanlac.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 1 102,763
5230290309MN Thái Học http://cl-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 18 0 11 1 1 0 6 1 1 97,586
5330290310MN Sao Đỏ http://cl-mnsaodo.haiduong.edu.vn 27 0 11 1 1 0 6 1 1 106,677
5430290311MN Cộng Hoà 1 http://cl-mnconghoa1.haiduong.edu.vn 20 0 11 1 1 0 6 1 1 103,730
5530290312MN Văn Đức http://cl-mnvanduc.haiduong.edu.vn 12 0 4 1 1 0 6 1 1 100,288
5630290313MN Hoàng Tân http://cl-mnhoangtan.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 1 1 121,558
5730290314MN Hoàng Tiến http://cl-mnhoangtien.haiduong.edu.vn 9 0 11 1 1 0 6 1 1 110,915
5830290315MN Bắc An http://cl-mnbacan.haiduong.edu.vn 4 0 11 1 1 0 6 1 2 138,184
5930290316MN Bến Tắm http://cl-mnbentam.haiduong.edu.vn 49 0 11 5 4 0 6 1 1 107,958
6030290317MN Hoa Thám http://cl-mnhoatham.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 1 1 95,760
6130290318MN Lê Lợi http://cl-mnleloi.haiduong.edu.vn 34 0 11 1 1 0 6 1 1 109,511
6230290319MN Hưng Đạo http://cl-mnhungdao.haiduong.edu.vn 17 0 11 6 3 0 6 1 1 124,104
6330290320MN Kênh Giang http://cl-mnkenhgiang.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 1 1 95,127
6430290321MN Sao Mai http://cl-mnsaomai.haiduong.edu.vn 20 0 12 1 1 0 6 1 1 98,022
6530290322MN Nhà máy Điện Phả Lại http://cl-mnndphalai.haiduong.edu.vn 30 0 12 1 1 0 6 3 2 106,328
6630290323MN Sao Linh http://cl-mnsaolinh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6730290324MN Sơn Ca Sao Đỏ http://cl-mnsoncasaodo.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6830290331MN Hoạ Mi http://cl-mnhoami.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 1 1 93,524
6930290332MN Bình Minh http://cl-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 3 1 93,502
7030290333MN Cộng Hoà 2 http://cl-mnconghoa2.haiduong.edu.vn 21 0 12 1 1 0 6 1 1 110,699
7130290334MN Nam Chính http://cl-mnnamchinh.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 1 1 95,252
7230290335MN Sơn Ca http://cl-mnsonca.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 1 1 95,068
7330290339MN Thảo Nguyên http://cl-mnthaonguyen.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 1 2 93,620
   Tổng số2,813188,0902,4545303,0531,191580241761142,550,164
 
Đăng nhập